0913 888 247 (Call, SMS, Zalo, Viber)

Leister Plastic Welding Machines

Máy hàn bạt PVC Công nghiệp Seamtek W-900 AT

Voltage:  230v
Temperature:  120-700oC
Welding speed:  0.5 - 30m/phút

Máy hàn màng HDPE Geostar G5/G7

Power:  2800hp/kw
Operating weight:  16kg
Welding speed:  6-12m/phút

Power:  1600hp/kw
Operating weight:  4.7kg
Temperature:  600oC

Triac ST Hot-air hand tools

Power:  1600Whp/kw
Operating weight:  1kg
Temperature:  700oC

Power:  2300hp/kw
Voltage:  230v
Temperature:  600oC

Twinny T7 Welding Machine

Power:  3450Whp/kw
Operating weight:  10.5kg
Voltage:  230Vv

Extruder Fusion 1

Power:  1200Whp/kw
Operating weight:  3.4kg
Temperature:  300oC

Hot Gun Solano AT

Power:  2300Whp/kw
Operating weight:  0.75kg

Automatic floor welder, UNIFLOOR 500

Power:  2300hp/kw
Operating weight:  15.5kg
Voltage:  230Vv

Power:  0.55hp/kw
Voltage:  230v
Temperature:  600oC

Hot Gun Ghibli AW

Power:  2300Whp/kw
Operating weight:  1.1kg
Temperature:  620oC

Power:  1hp/kw
Voltage:  230v
Temperature:  650oC

Power:  2800hp/kw
Operating weight:  5.9kg
Temperature:  300oC

Power:  2hp/kw
Voltage:  230v
Temperature:  650oC

Power:  4hp/kw
Voltage:  230v
Temperature:  650oC

Triac AT Handtool Gun

Power:  1600Whp/kw
Operating weight:  1kg
Temperature:  650oC

Máy hàn nhựa Triac Drive AT

Power:  1600hp/kw
Temperature:  650oC
Welding speed:  10m/phút

Power:  3500hp/kw
Operating weight:  6.9kg
Temperature:  600oC

Hemtek ST Welding Machine

Power:  3450hp/kw
Operating weight:  27kg

Power:  700hp/kw
Operating weight:  6.7kg
Welding speed:  14m/phút
0913 888 247