Xe Bơm Bê Tông Cần

Xe Bơm Bê Tông Cần 62m

Công suất:  180 hp/kw
Trọng lượng:  53000 kg
Kích thước (mm):  15730x2500x4000

Xe Bơm Bê Tông Cần 56m

Công suất:  180 hp/kw
Trọng lượng:  42500 kg
Kích thước (mm):  13850x2500x4000

Xe Bơm Bê Tông Cần 47m

Công suất:  170 hp/kw
Trọng lượng:  36400 kg
Kích thước (mm):  12500x2500x4000

Xe Bơm Bê Tông Cần 43m

Công suất:  170 hp/kw
Trọng lượng:  36350 kg
Kích thước (mm):  12500x2500x4000

Xe Bơm Bê Tông Cần 38m

Công suất:  140 hp/kw
Trọng lượng:  27800 kg
Kích thước (mm):  11380x2500x4000