Xe Bơm Bê Tông Cần

Xe Bơm Bê Tông Cần 38m

Công suất:  140hp/kw
Trọng lượng:  27800kg
Kích thước:  11380x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 43m

Công suất:  170hp/kw
Trọng lượng:  36350kg
Kích thước:  12500x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 47m

Công suất:  170hp/kw
Trọng lượng:  36400kg
Kích thước:  12500x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 56m

Công suất:  180hp/kw
Trọng lượng:  42500kg
Kích thước:  13850x2500x4000mm

Xe Bơm Bê Tông Cần 62m

Công suất:  180hp/kw
Trọng lượng:  53000kg
Kích thước:  15730x2500x4000mm