Xe Nâng Lớn

Xe Nâng 10 tấn - SCP100C2

Tải trọng nâng roc:  10000kg
Chiều cao nâng:  3m

Xe Nâng 16 tấn - SCP160G

Tải trọng nâng roc:  16000kg
Chiều cao nâng:  4m

Xe Nâng 18 tấn - SCP180C1

Tải trọng nâng roc:  18000kg
Chiều cao nâng:  4m

Xe Nâng 25 tấn - SCP250C2

Tải trọng nâng roc:  25000kg
Chiều cao nâng:  4m

Xe Nâng 28 tấn - SCP280C1

Tải trọng nâng roc:  28000kg
Chiều cao nâng:  4m

Xe Nâng 30 tấn - SCP300C1

Tải trọng nâng roc:  30000kg
Chiều cao nâng:  4m

Xe Nâng 32 tấn - SCP320C1

Tải trọng nâng roc:  32000kg
Chiều cao nâng:  4m

Xe Nâng 35 tấn - SCP350C2

Tải trọng nâng roc:  35000kg
Chiều cao nâng:  4m

Xe Nâng 46 tấn - SCP460C2

Tải trọng nâng roc:  46000kg
Chiều cao nâng:  4m