Xe Đào Trung

Xe Đào SY215C-Tier 3

Công suất:  118hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6m
Kích thước:  9680x2980x3440mm

Xe Đào SY215C

Công suất:  122hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6m
Kích thước:  9728x2980x6700mm

Xe Đào SY235C-Tier 4i

Công suất:  132hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6m
Kích thước:  9920x3290x3175mm

Xe Đào SY305H

Công suất:  212hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1m
Kích thước:  11100x3190x3600mm

Xe Đào SY335C-Tier 2

Công suất:  190hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1m
Kích thước:  11100x3190x3600mm

Xe Đào SY335C-Tier 4i

Công suất:  210hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1m
Kích thước:  11100x3190x3600mm