Xe Đào Trung

Xe Đào SY335C-Tier 4i

Công suất:  210 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1 m
Kích thước (mm):  11100x3190x3600

Xe Đào SY335C-Tier 2

Công suất:  190 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1 m
Kích thước (mm):  11100x3190x3600

Xe Đào SY305H

Công suất:  212 hp/kw
Chiều sâu đào:  10.1 m
Kích thước (mm):  11100x3190x3600

Xe Đào SY235C-Tier 4i

Công suất:  132 hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6 m
Kích thước (mm):  9920x3290x3175

Xe Đào SY215C

Công suất:  122 hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6 m
Kích thước (mm):  9728x2980x6700

Xe Đào SY215C-Tier 3

Công suất:  118 hp/kw
Chiều sâu đào:  9.6 m
Kích thước (mm):  9680x2980x3440

Xe Đào SY210C

Công suất:  104 hp/kw
Chiều sâu đào:  9.1 m
Kích thước (mm):  9680x2980x3440