Hàn Chế Tạo Bồn - Bể

Máy Hàn Cầm Tay Triac ST

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  650oC

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  650oC

Máy Hàn Cầm Tay Diode S

Công suất:  1000hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Cầm Tay Welding Pen S

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy hàn nhựa Electron

Công suất:  3400hp/kw
Trọng lượng:  1kg
Nhiệt độ:  650oC

Máy hàn đùn Weldmax

Công suất:  2200hp/kw
Nhiệt độ:  650oC

Máy Hàn Đùn Fusion 2

Công suất:  2800hp/kw
Trọng lượng:  5.9kg
Nhiệt độ:  300oC

Máy Hàn Đùn Fusion 3C

Công suất:  3500hp/kw
Trọng lượng:  6.9kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S1

Công suất:  1600hp/kw
Trọng lượng:  4.7kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S2

Công suất:  3000hp/kw
Trọng lượng:  5.8kg
Nhiệt độ:  600oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S4

Công suất:  3680hp/kw
Trọng lượng:  8.7kg
Nhiệt độ:  600oC