Hàn Chế Tạo Bồn - Bể

Máy Hàn Cầm Tay Triac ST

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy hàn nhựa Triac AT

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy Hàn Cầm Tay Diode S

Công suất:  1000 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Cầm Tay Welding Pen S

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy hàn nhựa Electron

Công suất:  3400 hp/kw
Trọng lượng:  1 kg
Nhiệt độ:  650 oC

Máy hàn đùn Weldmax

Công suất:  2200 hp/kw
Nhiệt độ:  650 oC

Máy Hàn Đùn Fusion 2

Công suất:  2800 hp/kw
Trọng lượng:  5.9 kg
Nhiệt độ:  300 oC

Máy Hàn Đùn Fusion 3C

Công suất:  3500 hp/kw
Trọng lượng:  6.9 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S1

Công suất:  1600 hp/kw
Trọng lượng:  4.7 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S2

Công suất:  3000 hp/kw
Trọng lượng:  5.8 kg
Nhiệt độ:  600 oC

Máy Hàn Đùn WeldPlast S4

Công suất:  3680 hp/kw
Trọng lượng:  8.7 kg
Nhiệt độ:  600 oC